Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED.

 • Al onze werken zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.
 • Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig indien deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
 • De volledige tekst van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes.
 • De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.
 • De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere aankoopvoorwaarden.

2. OFFERTES – BESTEK – SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST.

 • Al onze catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.
 • Wanneer de klant een bestelling doet, verbindt de klant zich door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.
 • De geldigheidsduur van onze bestekken is 1 maand tenzij in de offerte nader bepaald.
 • De binnen de gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houdt op ons te binden.
 • Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk

voorgesteld en aanvaard worden. Indien dit, desgevallend een vermindering in de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10 % van deze vermindering, ten titel van winstderving.

 • De documenten, voorwerp van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard; ze mogen noch weergegeven, noch medegedeeld of gebruikt worden. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.

3. PRIJS

 • Onze prijzen, zijn altijd opgemaakt zonder BTW., behoudens anders vermeld; de BTW. is altijd ten laste van de klant.
 • Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van kracht op het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling door de klant, van de aankoopprijzen, de lonen, de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, verzekeringpremies en andere kosten. Alle taksen, bvb. milieutaksen, of andere kosten zoals bvb. verpakkingskosten, oplading- of afladingskosten, transportkosten zijn ten laste van de klant.

4. TERMIJNEN

 • De uitvoeringstermijnen, vastgelegd in de overeenkomst, worden verlengd:

– indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen, of de bouwheer;

– indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken werden beslist door de klant;

– indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd;

– indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.

 • Een vertraging van enkele dagen in vergelijk met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot vergoeding van onzentwege.
 • Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd aanvaard bij de bestelling door beide partijen en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft.
 • In geen geval mag de boete een twintigste van het in vertraging zijnde bedrag van de overeenkomst overschrijden.
 • Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge weze, die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tijdens de verstorende gebeurtenis.
 • Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld, omstandigheden die onvoorzienbaar zijn voor de partijen en die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk maakt bvb. stakingen, vertraging in levering van de leverancier, oorlogen, brand, ontploffingen, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die de transportmiddelen beïnvloeden.

5. UITVOERING VAN DE WERKEN

 • De werken worden uitgevoerd op de openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend in overeenstemming met de van kracht zijnde sociale wetgeving.
 • De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het materieel en de uitrusting blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen inbegrepen.

7. VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST.

 • De klant is gerechtigd geen gevolg te geven aan een bevestigde bestelling.
 • Indien de klant beslist geen uitvoering te geven aan de bestelling, zal wegens de eenzijdige beëindiging een geldsom verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de totale overeengekomen prijs.
 • In geval van verbreking tijdens de uitvoering van de werken, zullen de overgeschreven voorschotten behouden blijven als forfaitaire schadevergoeding.
 • In geval van verbreking of wijziging van de overeenkomst onzentwege , uitgezonderd overmacht, zal de klant een vergoeding genieten voor zover dat hij de werkelijk geleden schade bewezen heeft.

8. OPLEVERING VAN DE WERKEN.

Onze werken en benodigdheden zijn gewaarborgd gedurende één jaar vanaf de voorlopige oplevering. Deze waarborg veronderstelt een normaal gebruik. De voorlopige oplevering dooft: iedere klacht van de klant inzake zichtbare gebreken, behalve indien opmerkingen worden geformuleerd binnen de acht dagen na de datum van de oplevering per aangetekend schrijven.

9. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID.

 • In geen geval kunnen wij aansprakelijk zijn voor gevallen te wijten aan onvoldoende onderhoud, aan normale slijtage of aan een gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen, aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of een gebrek aan toezicht, aan een herstelling of een tussenkomst uitgevoerd door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, schade veroorzaakt door water of meteorologische omstandigheden. Herstellingen uitgevoerd aan bestaande installaties die niet-conform zijn aan de vigerende wetgeving, vallen niet onder bovenvermelde waarborgperiode.
 • De waarborg beperkt zich tot de gratis vervanging, de gratis herstelling of de terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkig stuk.
 • Indien de klant ons een materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materieel of procédé.
 • Iedere installatie moet, ten laste van de klant, worden gekeurd door een erkend controleorganisme; zogenoemde keuring heeft: als waarde een verklaring van de kwaliteit en juistheid van de werken ten aanzien van het bestek of de bestelbon en het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

10. KLACHTEN.

 • De klachten met betrekking op de conformiteit en de zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen de acht dagen na de datum van de voorlopige oplevering per aangetekend schrijven.
 • De klachten met betrekking op de verborgen gebreken moeten ten laatste binnen de acht dagen vanaf het ogenblik dat de klant het gebrek heeft ontdekt, geformuleerd worden.

11. FACTURATIE – BETALINGEN.

 • Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschappelijke zetel op de volgende wijze:

– geen voorschot

– volgens de vordering van de werken in uitvoering en bij leveringen van bestelde materialen, a.h.v. tussentijdse afrekeningen.

– de verrekening bij de voorlopige oplevering of op het einde van de werken

onder voorbehoud van de waarborg.

 • Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen vanaf de factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Voor elke laattijdige betaling zijn van rechtswege verwijlintersten verschuldigd tegen 12% op jaarbasis. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan €25;
 • Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum.

12. TOEPASSELIJK RECHT – ARBITRAGE – JURISDICTIE

De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid of verbreking van de overeenkomst. De partijen verbinden zich om de ongeldige of ondoeltreffende clausules te goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.

Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen, zelfs Indien één van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.

De partijen zullen slechts beroep doen op arbitrage in geval dit uitdrukkelijk werd bepaald. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd voor de betwistingen tot welke de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven.