Privacy Policy

Privacy statement

1 Waarom deze Privacy Statement?

Stijn Pans BV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacy Statement wil Stijn Pans BV de Gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de Gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons Privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacy Statement.

2 Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website www.stijn-pans.be is een initiatief van:

Stijn Pans BV
Stijn Pans
Bunsbeekdorp 3a
3380 Bunsbeek
Ondernemingsnummer BE 0461.065.645
E-mail : stijn@stijn-pans.be
Telefoon: 016770800

3 Doel van de verwerking?

Stijn Pans BV verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.
De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online ordermethode.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.
 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website van Stijn Pans BV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Stijn Pans BV bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Stijn Pans BVBA en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Stijn Pans BV. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Stijn Pans BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

4 Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement.

Als u de website van  Stijn Pans BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.

5 Rechten van de Gebruiker

5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Stijn Pans BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Stijn Pans BVBA onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Stijn Pans BV uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Stijn Pans BV uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Stijn Pans BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Stijn Pans BV .  Stijn Pans BV zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Stijn Pans BV beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Stijn Pans BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer Stijn Pans BV uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Stijn Pans BV nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Stijn Pans BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via stijn@stijn-pans.be

5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan Stijn Pans BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Stijn Pans BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via stijn@stijn-pans.be

5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Stijn Pans BV bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Stijn Pans BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via stijn-pans.be

6 Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u een snelle vraag stelt of het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door ons (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Wij kunnen uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven of informatie naar uw adres te verzenden, indien u hiervoor toestemming verleent, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Stijn Pans BV zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van Stijn Pans BV zijn een aantal cookies geplaatst met als enig doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met ons, via het contactformulier.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Stijn Pans BV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Stijn Pans BV, als voor u, de Gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Wie zijn wij?

De webshop https://www.lightunit.be is een initiatief van:

Stijn Pans BV
Stijn Pans
Bunsbeekdorp 3a
3380 Bunsbeek
Ondernemingsnummer BE 0461.065.645
E-mail : stijn@stijn-pans.be
Telefoon: 016770800

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we u geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

2.3 Wat wij van u als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en andere Gebruikers. In dat geval moet hij vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Stijn Pans BV en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Stijn Pans BV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende Privacy Statement te consulteren via onze website.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Stijn Pans BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Cookie Policy

COOKIE STATEMENT Stijn Pans BV

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo bestaan er technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Stijn Pans BV is een online-handelsplatform dat zich voornamelijk op de Belgische markt richt en bijgevolg de Belgische interpretatie volgt.

2. Welk nut hebben deze cookies?

Stijn Pans BV wil u zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over welke cookies zij gebruikt. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Stijn Pans BVBA om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van Stijn Pans BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien u deze cookies liever niet wenst, dan bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

3. Wat voor cookies gebruikt Stijn Pans BV?

Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

SoortFileDoelTijdsduurOpt outCookie Type
Noodzakelijkwc_cart_hash_#Onthoudt de items in je winkelmandjeSessieVoorafgaande toestemming ingeschakeldFirst Party HTML
wc_fragments_#Onthoudt de items in je winkelmandjeVoorafgaande toestemming ingeschakeld
VoorkeurlangOnthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een websiteSessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
Statistiek@@History/@@scroll|#Onthoudt de plaats op jouw pagina waar je scrolltSessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldFirst Party HTML
_gaRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jarenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
_gatGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragenSessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
_gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
Marketing_hjIncludedInSampleBepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische plaatshouder.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
ads/ga-audiencesGebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party Pixel
ads/user-lists/#Gebruikt door Google Adwords om bezoekers die zich naar klanten converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party Pixel
bcookieGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jarenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
BizoIDGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.179 dagenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
bscookieGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jarenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
frGebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
GPSRegistreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
IDEGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.2 jarenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
impression.php/#Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina's te registreren met de Facebook-loginknop.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party Pixel
lidcGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
test_cookieGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
trGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party Pixel
UserMatchHistoryGebruikt om te kijken of de gebruiker al eerder deze website bezocht heeft.179 dagenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
VISITOR_INFO1_LIVEProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.179 dagenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
YSCRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
Juridisch_mkra_ctxtGebruikt om te kijken of de cookie policy al is geaccepteerd.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
cookie_notice_acceptedGebruikt om te kijken of de cookie policy al is geaccepteerd.6 maandenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
DesigndevicePixelRatioGebruikt om de target pixelratio te bepalen6 dagenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
Chatintercom-id-pkqpe5qdGebruikt om de historiek van de chatsessies op te slaan.270 dagenVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
oribi_cookie_testGebruikt om de historiek van de chatsessies op te slaan.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
oribi_sessionGebruikt om de historiek van de chatsessies op te slaan.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
oribi_user_guidGebruikt om de historiek van de chatsessies op te slaan.1 jaarVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP
TechnischtestingGebruikt om te testen of de browser cookies aankan.SessieVoorafgaande toestemming uitgeschakeldThird party HTTP

Neem kennis van ons Privacy Statement voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Stijn Pans BV

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u de website van wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld heeft. Echter, als u dit liever niet wenst, dan bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan op de volgende manieren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren (of naar beneden om alle cookies toe te staan). Klik op OK.

Bij browser - Mozilla Firefox

Instellingen voor cookies van derden zijn beschikbaar in het paneel Privacy van het venster Voorkeuren:

 • Klik op de menuknop en kies Opties. Voorkeuren.
 • Selecteer het paneel Privacy.
 • Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
 • Stel Cookies van derden accepteren in op Nooit.
 • Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Bij browser - Google Chrome

 • Selecteer Meer Instellingen in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie Geavanceerd.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie Instellingen voor content.
 • Selecteer Cookies.
 • Schakel Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen uit.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de webshop bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Stijn Pans BVBA streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

6. Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in ons Privacy Statement.
Mocht u na het lezen van dit Cookie Statement toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via: stijn@stijn-pans.be